BIURO FINANSOWO-PRAWNE Euro Consult ul. Franciszkańska 1, pok 104 37-300 Leżajsk Tel: +48 17 710 50 51 E-mail: biuro@euro-consult.plON-LINE

Kompleksowe obsługa prawna

Kompleksowa obsługa prawna dla przedsiębiorstw

Kompleksowe_obsluga_prawnaDoradztwo w zakresie:
- Tworzenia nowych podmiotów prawnych- zakładania, rejestracji, przekształcenia, łączenia i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń;
- Bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, polegającej na pomocy prawnej w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym umów, statutów, uchwał i regulaminów), obsługa organów spółek i udział w ich posiedzeniach;
- Spraw związanych z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z umów handlowych;
- Restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym prawnych aspektów reorganizacji spółek;
- Analizy prawne i opinie typu due diligence

Prawo kontraktowe i dział w negocjacjach handlowych

- Doradztwo i udział w negocjacjach handlowych z uwzględnieniem wyboru optymalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo prawne klienta oraz identyfikacji ryzyk związanych z projektem i sposobu ich rozwiązania;
- Przygotowywanie wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorstw (w tym projektów umów ramowych i inwestycyjnych) oraz inne czynności z zakresu prawa handlowego,
- Opracowanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych;

Usługi windykacyjne w kraju i zagranicą

Pomoc prawna polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych i windykacji należności, w tym prowadzenie kompleksowego postępowania windykacyjnego obejmującego działania polubowne, przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne

Reprezentacja stron przed sądami, arbitrażami innymi organizacjami

- Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji a także przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i organami podatkowymi.
- Reprezentacja obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i układowego (w tym obsługa i prowadzenie procesów upadłościowych i układowych), prawa pracy i ubezpieczeń, administracyjnego oraz podatkowego.
- Kancelaria obsługuje również swoich klientów w zakresie zagadnień z dziedziny prawa karnego.
- Kancelaria specjalizuje się w procesach z zakresu rozstrzygania sporów na tle umów dotyczących robót budowlanych i prawa zamówień publicznych

Obrót nieruchomościami i obsługa procesów inwestycyjnych

- Kompleksowe analizy prawne nieruchomości wraz z identyfikacją ryzyk, ich oceną i minimalizacją oraz ustaleniem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości;
- Kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp., w tym uzyskanie pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie, całościowa obsługa projektów deweloperskich, prac projektowych i wykończeniowych, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;
- Prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości wraz z oceną aspektów podatkowych transakcji, opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, doradztwo w postępowaniach przetargowych

Transport i logistyka

- Stała i doraźna obsługa prawna przedsiębiorstw z branży logistyczno- spedycyjno- transportowej, w tym sporządzenie projektów i opiniowanie umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązanie stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;
- Zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego;
- Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

- Doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, prawa dotyczącego technologii informatycznych, własności intelektualnej w Internecie;
- Sporządzanie i analiza umów licencyjnych, umów przeniesienia majątkowych praw autorskich;
- Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych;

Prawo zamówień publicznych

- Kompleksowe doradztwo z zakresie Prawa zamówień publicznych, w tym sporządzanie opinii i analiz prawnych;
- Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych, Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz innych przepisów szczególnych, w tym opiniowanie i tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Audyty prawidłowości prowadzonego postępowania;
- Doradztwo przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa prawnego, m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniu skargowym;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach pracowniczych, a w szczególności sporach dotyczących nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy. Reprezentacja Stron w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług finansowo-prawnych, prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 17 710 5051 lub e-mail - biuro@euro-consult.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
KSIĘGOWOŚCI, RACHUNKOWOŚĆ Bardzo ważnym momentem dla zarejestrowanego przedsiębiorstwa jest organizacja rachunkowości, która będzie prowadzona w ramach prawa polskiego, a później fachowej obsługi nowo otwartej Firmy. Nasza Spółka gotowa zaproponować cały spektrum usług finansowo-księgowych: od nieprzerwanej ewidencji i koniecznej sprawozdawczości księgowej; do udzielenia fachowych konsultacji podatkowych.
© BIURO FINANSOWO-PRAWNE ul. Franciszkańska 1, pok 104 37-300 Leżajsk E-mail: biuro@euro-consult.pl Tel: +48 17 710 50 51