BIURO FINANSOWO-PRAWNE Euro Consult ul. Franciszkańska 1, pok 104 37-300 Leżajsk Tel: +48 17 710 50 51 E-mail: biuro@euro-consult.plON-LINE

Kompleksowe obsługa prawna

Kompleksowa obsługa prawna dla przedsiębiorstw

Kompleksowe_obsluga_prawnaDoradztwo w zakresie:
- Tworzenia nowych podmiotów prawnych- zakładania, rejestracji, przekształcenia, łączenia i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń;
- Bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, polegającej na pomocy prawnej w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym umów, statutów, uchwał i regulaminów), obsługa organów spółek i udział w ich posiedzeniach;
- Spraw związanych z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z umów handlowych;
- Restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym prawnych aspektów reorganizacji spółek;
- Analizy prawne i opinie typu due diligence

Prawo kontraktowe i dział w negocjacjach handlowych

- Doradztwo i udział w negocjacjach handlowych z uwzględnieniem wyboru optymalnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo prawne klienta oraz identyfikacji ryzyk związanych z projektem i sposobu ich rozwiązania;
- Przygotowywanie wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorstw (w tym projektów umów ramowych i inwestycyjnych) oraz inne czynności z zakresu prawa handlowego,
- Opracowanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych;

Usługi windykacyjne w kraju i zagranicą

Pomoc prawna polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych i windykacji należności, w tym prowadzenie kompleksowego postępowania windykacyjnego obejmującego działania polubowne, przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne

Reprezentacja stron przed sądami, arbitrażami innymi organizacjami

- Reprezentacja klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji a także przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i organami podatkowymi.
- Reprezentacja obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, handlowego, upadłościowego i układowego (w tym obsługa i prowadzenie procesów upadłościowych i układowych), prawa pracy i ubezpieczeń, administracyjnego oraz podatkowego.
- Kancelaria obsługuje również swoich klientów w zakresie zagadnień z dziedziny prawa karnego.
- Kancelaria specjalizuje się w procesach z zakresu rozstrzygania sporów na tle umów dotyczących robót budowlanych i prawa zamówień publicznych

Obrót nieruchomościami i obsługa procesów inwestycyjnych

- Kompleksowe analizy prawne nieruchomości wraz z identyfikacją ryzyk, ich oceną i minimalizacją oraz ustaleniem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości;
- Kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp., w tym uzyskanie pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie, całościowa obsługa projektów deweloperskich, prac projektowych i wykończeniowych, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;
- Prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości wraz z oceną aspektów podatkowych transakcji, opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, doradztwo w postępowaniach przetargowych

Transport i logistyka

- Stała i doraźna obsługa prawna przedsiębiorstw z branży logistyczno- spedycyjno- transportowej, w tym sporządzenie projektów i opiniowanie umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązanie stron związane zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;
- Zastępstwo procesowe w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z prawa przewozowego, zarówno krajowego, jak międzynarodowego;
- Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

- Doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, prawa dotyczącego technologii informatycznych, własności intelektualnej w Internecie;
- Sporządzanie i analiza umów licencyjnych, umów przeniesienia majątkowych praw autorskich;
- Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych;

Prawo zamówień publicznych

- Kompleksowe doradztwo z zakresie Prawa zamówień publicznych, w tym sporządzanie opinii i analiz prawnych;
- Doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych, Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych oraz innych przepisów szczególnych, w tym opiniowanie i tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Audyty prawidłowości prowadzonego postępowania;
- Doradztwo przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa prawnego, m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą i w postępowaniu skargowym;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach pracowniczych, a w szczególności sporach dotyczących nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy. Reprezentacja Stron w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług finansowo-prawnych, prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 17 710 5051 lub e-mail - biuro@euro-consult.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
BIURO WIRTUALNEPod czas rejestracji własnej działalności, osoba lub firma musi posiadać własny adres, który zostaje wpisany jako jej adres prawny oraz który wskazuje jej faktyczną lokalizację. Pod tym adresem może znajdować się biuro własne, lub biuro wirtualne. Nasza Firma gotowa zaproponować dla Państwa biura wirtualne w miastach - Kraków, Rzeszów i Leżajsk.
© BIURO FINANSOWO-PRAWNE ul. Franciszkańska 1, pok 104 37-300 Leżajsk E-mail: biuro@euro-consult.pl Tel: +48 17 710 50 51